1119 Budapest, Mérnök u. 39.

Tel: +36 1 203 0283

Fax: +36 1 883 3636

E-mail: info@gdf.hu

Módszertani műhely

 

A műhelyben tevékenykedő munkatársak

 • Dr. Bereczky Klára
 • Lengyel Zsuzsánna
 • Geszti Zsófia

A műhely célkitűzése

Feltárni és disszeminálni az oktatás, mérés, értékelés azon módszertani lehetőségeit, amelyek az internetes eszközök felhasználásával támogatják a kompetencia alapú oktatás, különösen a távoktatás (blended learning) eredményességét, a végzett hallgatók sikeres pályabeválását a munkaerőpiac humán erőforrással szemben támasztott követelményeinek megfelelően.

 

Feltárni azokat a lehetőségeket, amelyek a számítástechnikai eszközök felhasználásával segítik az oktatás, különösen a távoktatás eredményességét, és olyan módszertani támaszt nyújtanak a tanároknak, amelyeket sikeresen alkalmazhatnak az oktatási folyamatokban. Tájékozódás az eLearning módszertani kérdéseiről, a magyar és külföldi szakirodalom figyelése.

 

A kutatási téma részterületei:

 1. az érzelmi intelligencia és a kreatív gondolkodási képesség szerepe az oktatásban, különös tekintettel a felsőoktatásra

 2. kompetenciafejlesztés lehetőségei a felsőoktatásban

  1. az internethasználat hatékonyságának vizsgálata a tanulási folyamatban

  2. a magyar eLearning helyzete

  3. az európai eLearning legfontosabb irányzatai, új eredményei különösen a didaktika területén

  4. nyelvoktatás online környezetben

  5. a tutor szerepe online oktatásban

  6. a tanári identitás átalakulása új oktatási területek és módok megismerésekor különös tekintettel a szakosodásra és az e-learning bevezetésére

  7. angol és magyar nyelvű prezentációk szerkezeti- retorikai különbségei

A kutatási munka ismertetése

 

A kutatás eddigi részeredményei

 1. A gyorsan változó környezetben a gazdaság teljesítőképességének egyik meghatározó feltétele az emberi erőforrás minősége, hatékony működtetése. A sikeres értelmiségi pályaszocializáció előfeltétele az evidenciaként értelmezhető szaktudás mellett- az intellektualitás, valamint a kreatív innováció, vagyis az integrált, alkotó gondolkodás igénye és képessége is.

  Kutatási eredmények támasztják alá, hogy a kompetenciakészlet rétegezettsége, az eredményes beválás dependencia mutatója a nem szakmaspecifikus, affektív érzelmi (EQ) intelligencia terén kifejezettebb, mint a kognitív értelmi (IQ) intelligencia hatókörében. A részben öröklött adottságokon alapuló IQ fejlesztési korlátaival szemben az érzelmi (tanult) intelligencia összetevői bármely életkorban fejleszthetőek.

   

 2. A távoktatás eszközrendszere jelentősen megváltozott az internet megjelenésével. A rohamosan fejlődő információs és kommunikációs technológia az oktatás számára szinte beláthatatlan lehetőséget nyitott, melyeket csak a távoktatás képes kiaknázni. Az életen át tartó, hatékony tanulás szükséglete már nem elégíthető ki a hagyományos tanulást irányító módszerek alkalmazásával. Megoldást a komplex, motiváló tanulási infrastruktúra kialakítása, az elektronikus menedzsment, és a hallgató önálló, rugalmas tanulására építő atipikus oktatási módszer alkalmazása jelenthet. A korszerű technológia alkalmazása megteremti a felsőoktatásba való bekapcsolódás lehetőségét a székhelytől távoli régiókban is.

  Az üzleti angol nyelvet tanítók végzettségét és fejlődési folyamatát feltáró kutatás, különös tekintettel a bölcsész alapvégzettségű nyelvtanárra, akinek nyelvi ill. pedagógiai felkészítése a tanári alapképzés során nem elegendő a szaknyelv hatékony elsajátíttatásához dokumentálja, hogy a szaknyelv tanításához szükséges ismeretek megszerzése az alapképzés utáni tanfolyamokon ill. egyéni kutatás útján lehetséges, ez azonban sokakat elriaszt a területtől; és akik megmaradnak, emberpróbáló erőfeszítésekről számolnak be, annak érdekében, hogy sikeresen láthassák el szaknyelvtanári feladataikat. A kutatás eredményei általánosságban vonatkoztathatóak a szaknyelvtanítás számos területére és arra utalnak, hogy a tanári alapképzés átalakítása az üzleti nyelv felvételével megfelelő kiindulási alapul szolgálhat a tanárok szinte bármely szakterületen történő egyéni szakosodásához.

  Egy bölcsész végzettségű üzleti angol nyelvtanárral készített esettanulmányából az alábbiak derültek ki. Az adott nyelvtanárt az üzleti nyelv felé tett első lépései megtételében a megélhetés kényszere és a karrierépítés motiválta. Az üzleti nyelvtanárrá válás folyamatát kb. egy évben határozta meg, amely után már magabiztosan mert bemenni egy ilyen órára és nem kellett már attól félnie, hogy szakmai ismereteinek hiánya kellemetlen helyzetbe hozza a hallgatók előtt. A szaktanári tanfolyamon sokat tanult, de, elvárásaival ellentétben, ez nem volt elegendő. Egyéni felkészülésének forrásai: szaktanárok, már szakosodott nyelvtanárok, középiskolai tankönyvek, és a médiumok voltak. A kutatási eredmények indokolják azt a következtetést, hogy a tanár személyisége megváltozott az üzleti angol tanításának következtében.

  Az angol és magyar nyelvű prezentációk összehasonlító elemzése jelentős szerkezeti és retorikai különbségeket tártak fel a vizsgált prezentációk között, különösen a logikai kapcsolatok jelzése terén, mely indokolja a különbségek konkrét tanítását a tartalomalapú nyelvoktatásban.

  Az online nyelvoktatásban a tutor szerepe nem annyira hagyományos tanári szerephez kapcsolódik, mint inkább a motivációhoz. A nyelvi hibák korrigálása sokszor tanulói motivációvesztést idézhet elő. A tutor szerepe inkább az odafigyelés biztosítása folyamatos online jelenléttel, lehetővé tenni a kérdések tanulók általi megválaszolását, mielőtt még a tutor kizárólagosan helyes megoldása felmerül, a nehézségekkel küzdő tanulók beazonosítása és bátorítása, a feladatok megismertetése és határidők ismételt jelzése, csak félreértés esetén történő beavatkozás az idegen nyelven folyó fórumkommunikációba, felhasználni az online oktatás azon lehetőségeit, amelyek ezt az oktatási formát közelítik az élő oktatáshoz, a személyes kommunikációhoz, sok dícsérettel elősegíteni a tanulói motiváció fenntartását.

KÖVETKEZTETÉSEK

 1. A kompetenciafejlesztés holisztikus megközelítése indokolja a kutatás kiterjesztését az EQ vizsgálatára a tanári gyakorlatban különös tekintettel tanárképzésre történő felvételnél megvalósítható felmérésére, jelentőségének felismertetésére, fejlesztő pedagógiai célok közé történő felvételére. A sikeres értelmiségi pályaszocializáció előfeltétele az evidenciaként értelmezhető szaktudás mellett- az intellektualitás, valamint a kreatív innováció, vagyis az integrált, alkotó gondolkodás igénye és képessége is.

 2. A rohamosan fejlődő információs és kommunikációs technológia az oktatás számára szinte beláthatatlan lehetőséget nyitott, melyeket csak a távoktatás képes kiaknázni. Az életen át tartó, hatékony tanulás szükségletéra a megoldást a komplex, motiváló tanulási infrastruktúra kialakítása, az elektronikus menedzsment, és a hallgató önálló, rugalmas tanulására építő atipikus oktatási módszer alkalmazása jelenthet.

 3. A nyelvtanári alapképzés átalakítása az üzleti nyelv és a tanítását a tartalomalapú nyelvoktatás felvételével megfelelő kiindulási alapul szolgálhat a tanárok szinte bármely szakterületen történő egyéni szakosodásához. A tanár személyisége megváltozott az üzleti angol tanításának következtében, mely változást szükséges követni ill. erre a tanárokat fel kell készíteni.

 4. Az online nyelvoktatásban a tutor szerepe nem annyira hagyományos tanári szerephez kapcsolódik, mint inkább a motivációhoz.

PUBLIKÁCIÓK

 

NYOMTATOTT ÉS ONLINE PUBLIKÁCIÓK

 

Dr. Bereczky Klára

 1. Lengyel, Zs., & Bereczky K. (2010). Problem solving competencies in higher education. EDULEARN10 Proceedings.
  EDULEARN10 Proceedings CD ISBN: 978-84-613-9386-2

 2. Bereczky, K. (2008). The Identity of the Business English Teacher. In M. Nikolov & J. Horváth (Eds.) University of Pécs Roundtable 2008, Empirical Studies in English Applied Linguistics. Pécs: Lingua Franca Csoport.

 3. Bereczky, K. (2007). Marking Logical Connection in Presentations. Working Papers in Language Pedagogy, 1, 78-98.

 4. Szabó Gy., Bereczky K., & Sebők F. (2007)"Mintarendszerek" a gazdaság-informatikai (GI) képzésben. Gazdasági és iparvállalati informatika. Biztosítási vállalkozások informatikája. [‘Model systems’ in education: information technology for economics, information technology for financial enterprises, IT for industrial corporations, and insurance] GIKOF Journal, 11.(9-10).1-16.

 5. Bereczky K., & Sazdovska J. (2005). Structure and Strategies of the Question-Answer Session in Student Presentations. In: I. Lévai (Ed.), Annals of The International Business School. Budapest: Akadémiai Kiadó.

 6. Bereczky K. (2005). Az általános angol nyelvtől az angol szaknyelvig [From general English to English for Specific Purposes]. Informatika. 8(4). 106-110.

 7. Bereczky K., Muzamel E., Thomas S., & Udvarhelyi L. (2005). Practice bank for intermediate language examinations accredited in Hungary. Electronic Teaching Material. Budapest: Apertus Közalapítvány.

 8. Bereczky K., & Muzamel E. (2005). Business English teacher’s book. Dennis Gabor College: Budapest.

 9. Balog J., Bátri B., Bereczky K., & Fazekas K. (2003). English for business, Teacher’s book. Leonardo Da Vinci Project.

 10. Bereczky, K. (2001). Teaching the Language of Job Interviews. University of Hertfordshire – SZÁMALK TCC School of Economic Studies Working Papers, 3,1-15.

Lengyel Zsuzsánna

 1. K. BERECZKY, Zs. LENGYEL: Problem solving competencies in Higher Education. Virtual presentation. EDULEARN10 the annual International Conference on Education and New Learning Technologies, Barcelona, 2010. EDULEARN10 Abstracts CD ISBN: 978-84-613-9385-5 EDULEARN10 Proceedings CD ISBN: 978-84-613-9386-2

 2. Zs. LENGYEL: Szív és ész. Elméleti meggondolások az intelligencia vizsgálatáról [Heart and Mind. Thoughts on assay of the Intelligence]. Hadtudományi Szemle, Budapest, 2010. 3, 105-113. HU ISSN 2060-0437

 3. Zs. LENGYEL: EQ – the Motivator of successful carreers. Informatika, a Gábor Dénes Főiskola Közleményei, Budapest, 2010. 2., 31-37. HU ISSN 1419-2527

 4. Zs. LENGYEL, I.HULLÁM: Érzelmi intelligencia és pályaorientáció összehasonlító vizsgálata főiskolás hallgatók körében [Comparative study of emotional intelligence and career orientation among college students] Informatika, a Gábor Dénes Főiskola Közleményei, Budapest, 2009. 13, 38-41. HU ISSN 1419-2527

 5. Zs. LENGYEL: A digitális kompetencia szerepe az élethosszig tartó tanulásban [The role of digital competence in life-long learning] Informatika, a Gábor Dénes Főiskola Közleményei, Budapest 2008. 10(2), 41-44. HU ISSN 1419-2527

 6. Zs. LENGYEL: Kompetenciakövetelmény és egyéni kompetencia készlet kapcsolata a felnőttképzésben [The relationship between competence requirements and individual competence sets in adult education] http://193.224.76.4/download/konyvtar/digitgy/publikacio/Lengyel_Zs.pdf 2008.

 7. Zs. LENGYEL: Kompetencia központú tanulás – tudásalapú szervezet [Competence centred learning – knowledge based institution] http://193.224.76.4/download/konyvtar/digitgy/publikacio/Lengyel_Zs_02.pdf 2007.

 8. Zs. LENGYEL: A katonai pályaszocializáció néhány sajátosságáról [About certain characteristics of military career socialisation] Hadtudományi Szemle 2008. 1. (1), 69-75. HU ISSN 2060-0437 http://hadtudomanyiszemle.zmne.hu/
  ?q=hu/2008/1-evfolyam-1-szam/tarsadalomtudomany/a-katonai-palyaszocializacio-nehany-sajatossagarol

 9. Zs. LENGYEL at all:„Pályakezdd” Vállalkozási ismeretek. Multimédiás interaktív tananyagcsomag (www.palyakezdd.hu) fejezete, [“Start-up” Business Studies chapter– Multimedia Interactive Course Material Package] 2006. (Project supported by Hungarian National Adult Education Institute)

 10. Zs. LENGYEL: Távtanuló – az önálló tanulás módszere [Distance learner – the method of independent learning] Methodology lecture notes GDF, Budapest, 2005.

 11. Zs. LENGYEL: The methodological role of learning style in developing the structure of e-content and curriculum. EDEN Workshop publication, Budapest 2004.

 12. Zs. LENGYEL: A fiatal vállalkozó. Az álláskeresés stratégiái [A young entrepreneur. Strategies of job searching.] Chapter in online Career-starter Guide published by TANINFO (www.magyarhirlap.hu), 2004.

 13. Zs. LENGYEL, A. SZŰCS: “How to build up European ODL Networks?” Coordinating the SOCRATES/MINERVA competition application, paper published on Second Research Workshop of EDEN. Hildesheim, 2002. Research Workshop Book, 173-176.

 14. Zs. LENGYEL: A nélkülözhetelen jómodor, protokoll [The indispensable good manners and protocol]- distance learning course material As part of “Secretary 21” distance learning course material of the Hungarian Distance Education Foundation, supported by Phare. Budapest 1997.

 15. Zs. LENGYEL: „Vállalom? Vállalkozom” [Shall I take it on? I shall start a business.] – distance learning workbook (1-56).and educational video As part of “Opening Capital” distance learning program of the Hungarian Distance Education Foundation, supported by the Hungarian Labour Market Fund, Budapest 1996. (since 1999, with revised content marketed by OKKER Publishers as a pedagogical publication) ISBN: 9637315926 ISBN: 9789637315923

KONFERENCIA AKTIVITÁS

 

Bereczky Klára

 1. Bereczky, K. (2010, April) Szakmai Angol tanárképzés- Az elvárások és a valóság. Paper presented at MeLLearn Konferencia, Pécs, Hungary.

 2. Bereczky, K. (2009, September). The tutor’s role in online communication. Paper presented at Innovative Methods in Online Language Learning Conference, Számalk Szakközépiskola, Budapest, Hungary.

 3. Bereczky, K. (2008, May). The professional identity of the business English teacher. Paper presented at UPRT-University of Pecs Roundtable, Pecs, Hungary.

 4. Bereczky, K. (2007, October). Marking logical connection in presentations. Paper presented at Tea Time Talks, Eotvos University Language Pedagogy PhD Programme, Budapest, Hungary.

 5. Bereczky K. (2005, October). Becoming a Business English Teacher. Paper presented at the 15th Annual IATEFL-H Conference, Budapest, Hungary.

 6. Bereczky, K. (2005, November). A szaknyelvtanárrá válás folyamata [The process of becoming an ESP teacher]. Paper presented on the Day of Hungarian Science at Dennis Gabor College, Budapest, Hungary.

 7. Bereczky K. & Sazdovska J. (2004, May). Teaching question-answer session strategies for presentations. Paper presented at the English Teachers’ Association Macedonia (ELTAM) Conference. Ohrid, Macedonia.

 8. Bereczky K., & Sazdovska J. (2004, October). The Question-Answer Session of Student Presentations. Paper presented at the 14th Annual IATEFL-H Conference, Szeged, Hungary.

Lengyel Zsuzsánna

 1. BALOGH, Zs. LENGYEL, J. KOVÁCS: M – ILIAS. Studying in a Mobile Environment. Media Inspiraton for Learning. What makes the impact? EDEN Conference, Poster Session B6., Valencia, 2010. http://www.eden-online.org/eden.php?menuId=506&contentId=912

 2. Zs. LENGYEL: A kreativitást fejlesztő asszociációs tanulási eszköz, a mind map alkalmazásának lehetőségei a felsőoktatásban. Atipikus tanulásszervezési módszerek alkalmazása a felsőoktatásban. Módszertani tréning. MELLearn Felsőoktatási Hálózat az életen át tartó tanulásért Egyesület, Budapest, Gábor Dénes Főiskola, 2008.

 3. Felnőttképzési tapasztalatok és lehetőségek a felsőoktatás megújításában. 4. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia. A felnőttoktatás mint szolgáltató és szervező központ szekció témafelelőse. Nyíregyháza, 2008.

 4. Zs. LENGYEL, S. ZÁRDA: A regionális konzultációs központok menedzsmentje a Gábor Dénes Főiskolán. [Managing regional consulting centres at Dennis Gabor Applied University] Presentation and publication in Abstracts Volume Information Technology in Higher Education Conference, Debrecen 2008.

 5. Zs. LENGYEL: A tanulási stílus, mint az e-learning eredményességét befolyásoló tényező [Learning style as a factor influencing e-learning efficiency] Presentation and publication. E-learning Conference, Budapest 2003. Publikáció: e- Learning alkalmazások a hazai felsőktatásban konferencia kötet, 125-129.

 6. Zs. LENGYEL: Az oktatókat támogató eszközök a Gábor Dénes Főiskola távoktatási rendszerében [Teacher support tools in the distance education system at Dennis Gabor College] Presentation and publication (Proceedeings Volume II. 770-775. ISBN: 9630383209). Information Technology in Higher Education Conference, Debrecen 1999.

 7. Zs. LENGYEL: How can the young generation integrate, with the help of distance education, into the society and job market in spite of the handicaps of being a beginner? Poster presentation and publication, ICDE 19th World Conference, Vienna, 1999. http://www.fernuni-hagen.de/ICDE/final/s_lists/abstract/s1b01524.htm