1119 Budapest, Mérnök u. 39.

Tel: +36 1 203 0283

Fax: +36 1 883 3636

E-mail: info@gdf.hu

Szociális Ösztöndíj Szabályzat

A szabályzatot a Szenátus 089/090126V/Sz. sz. Határozatával elfogadta.
Hatályos: 2009. február 1-től

 

A Gábor Dénes Főiskola Szociális Ösztöndíj Szabályzata

 

 

1. Az ösztöndíj célja és háttere, a pályázók köre


Az ösztöndíj a szociálisan hátrányos helyzetben lévı nappali képzési formában, államilag
támogatott alapképzésben vagy felsıfokú szakképzésben tanuló fıiskolai hallgatók anyagi
körülményeinek javítását, kedvezıbb tanulmányi feltételeik megteremtéséhez nyújt
támogatást.

 

 

2. A pályázatnál figyelembe vehetı szociális körülmények

 

 • a lakhely és az intézmény távolsága;
 • a hallgató családi körülményeire vonatkozó adatok (pl. hány eltartója van a hallgatónak);
 • a hallgató háztartásában az egy fıre jutó nettó jövedelem;
 • a hallgatóval egy háztartásban élı eltartottak száma;
 • továbbá figyelembe vehetı még az egy háztartásban élı igazoltan súlyos beteg vagy fogyatékossággal élı hozzátartozó.

 

3. A pályázás módja


Szociális ösztöndíjra pályázni a GDF honlapján található adatlap kitöltésével, valamint jelen szabályzat mellékletében felsorolt igazolások csatolásával lehet.
A pályázatok benyújtási határideje: tárgyév szeptember 30, ill. február 28.
Nem megfelelıen kitöltött, hiányosan benyújtott, valamint valótlan adatokat tartalmazó pályázatok az elbírálás során kizárásra kerülnek. A határidı után benyújtott pályázatokat nem áll módunkban fogadni és elbírálni.
A pályázati elbírálás során hiánypótlásra NINCS lehetıség!

 

 

4. Az elnyerhetı támogatás idıtartama

 

egy félév (5 hónap)

 


5. A támogatás mértéke


A szociális támogatás mértékét az igénylık száma, a beadott kérelemben szereplı indokok, és a rendelkezésre álló keretösszeg határozza meg.

 

 

6. Szociális támogatásra nem jogosultak akik,


nem rendelkeznek aktív hallgatói jogviszonnyal;

 • képzési idın túl lévı hallgatók;
 • költségtérítéses képzésben lévı hallgatók;

A szabályzatot a Szenátus 089/090126V/Sz. sz. Határozatával elfogadta.

Hatályos: 2009. február 1-től

 


II.

 

nyilatkozatuk ellenére nem a valóságnak megfelelı adatokat szolgáltattak; hiányosan adták le pályázati anyagukat.


7. A pályázat benyújtásával kapcsolatos információszerzés:


A pályázati feltételekkel, tudnivalókkal kapcsolatban felvilágosítást az Információs Központban kaphatnak az érdeklıdık. Tájékoztatás az info@gdf.hu e-mail címen is kérhetı.

 

 

8. A pályázatok elbírálása

 

Az elbírálás során érvényesítendı fı szempont a pályázó szociális helyzete az 51/2007 (III. 26). Sz. Kormányrendelet vonatkozó rendelkezéseinek figyelembe vételével.. Csak annak a hallgatónak a pályázata fogadható el, aki szociálisan rászorul.


Az elbírálás pontrendszerben történik, melyben figyelembe veszünk minden olyan körülményt, amely meghatározza a hallgató szociális helyzetét.


51/2007. (III.26.) Korm. rendelet:

 

„A rendszeres szociális ösztöndíj havi összegének mértéke nem lehet alacsonyabb, mint az éves hallgatói normatíva 20 %-a, amennyiben a hallgató fogyatékossággal élı vagy egészségi állapota miatt rászorult, vagy hátrányos helyzető és kiskorúsága alatt felügyeletét ellátó szülıje, illetve szülei – az iskolai felvételi körzet megállapításával összefüggésben a
gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint vezetett nyilvántartás alapján készült statisztikai adatszolgáltatás, a gyermeket, tanulót megilletı szolgáltatás megállapításához a szülı nyilatkozata szerint – legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be, fejezték be sikeresen, vagy akit tartós nevelésbe vettek, vagy családfenntartó vagy nagycsaládos, vagy árva.”

 

„A rendszeres szociális ösztöndíj havi összegének mértéke nem lehet alacsonyabb, mint az éves hallgatói normatíva 10 %-a, amennyiben a hallgató hátrányos helyzető, vagy gyámsága nagykorúsága miatt szőnt meg, vagy félárva.”

 


9. Döntés a szociális ösztöndíjak megítéléséről

 

Az ösztöndíjat Főiskolánkon azon rászoruló hallgatók nyerhetik el, akik az összes pályázó közül az adott pontrendszer alapján a legmagasabb pontot érték el. A pályázatok pontozását, rangsorolását, és a Tanulmányi Bizottság elé terjesztését az esélyegyenlıségi megbízott végzi.


A szociális ösztöndíjak odaítélésérıl a Tanulmányi Bizottság dönt. Megegyezı pontszám esetén a pályázatok azonos elbírálás alá esnek. A pályázatok elbírálásáról levélben értesítjük a hallgatókat.

 


11. Fellebbezés


A döntés ellen fellebbezésre, írásban az eredményhirdetést követıen 15 napon belül van lehetıség. A fellebbezésrıl a Fellebbviteli Bizottság a fellebbezés beérkezését követıen 3 napon belül dönt. A fellebbezést az Információs Központban személyesen lehet leadni.


A szabályzatot a Szenátus 089/090126V/Sz. sz. Határozatával elfogadta.
Hatályos: 2009. február 1-tıl

 

 

 

III.

 

A GDF szociális ösztöndíj szabályzatának melléklete
Rendszeres szociális ösztöndíj
A rendszeres szociális ösztöndíj havi összegének mértéke nem lehet alacsonyabb, mint az odaítéléskor érvényes hallgatói normatíva:

 


a) 20 %-a (2008/2009 tanévben: 23.300 Ft), amennyiben a hallgató

 

 

 • fogyatékossággal és vagy fogyatékossága miatt, egészségi állapota miatt állandó felügyeletre szorul vagy,
 • munkaképességét legalább 67 %-ban elvesztette és ez az állapot legalább egy éve tart vagy,
 • törvényes képviseletet ellátó szülıje (szülei) az általános iskola 8. osztályán fejezték be a tanulmányaikat és rendszeres gyermekvédelmi támogatásban / kedvezményben részesült vagy,
 • tartós nevelésbe vettek (állami gondozott volt) vagy,
 • legalább egy gyermeke van vagy,
 • az 1993. évi III. tv. alapján ápolási díjra jogosult vagy,
 • legalább két eltartott testvére van vagy,
 • legalább két vele egy háztartásban élő személyre igaz, hogy keresetük a havi minimálbér összege alatt van vagy,
 • legalább két kiskorú gyermek gyámja vagy,
 • árva, illetve mindkét- vagy vele egy háztartásban élő hajadon, nőtlen, elvált vagy különélő szülıje elhunyt.

 


b) 10 %-a (2008/2009 tanévben: 11.650Ft), amennyiben a hallgató

 

 

 • gyámsága nagykorúság miatt szőnt meg vagy,
 • középfokú tanulmányai során családi körülményei, szociális helyzete miatt a jegyzı védelembe vett vagy,
 • rendszeres gyermekvédelmi támogatást kap(ott) vagy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult,
 • félárva.


A szociális rászorultság körülményeinek igazolására az alábbi dokumentumokat fogadjuk el, és vesszük figyelembe a pályázati kérelem értékelésénél:

 

Minden esetben szükséges:

Helyi népesség-nyilvántartó iroda által kiállított igazolás arról, hogy az állandó lakcímre kik vannak bejelentve.

 

 

1. A pályázóval egy háztartásban élő szülő(k)ről/eltartókról szükséges:

 

 • Eltartók jövedelmének APEH által történı igazolása. Az utoljára beadott adóbevallásról szóló „APEH-os igazolást” a területi APEH hivataltól kell kérni, amit az adóbevallás alapján állítanak ki. Az igazolás mindig az elmúlt évrıl szól. Ha a jövedelem nulla forint volt, akkor arról kell igazolást kérni, hogy nem nyújtottak be bevallást;


A szabályzatot a Szenátus 089/090126V/Sz. sz. Határozatával elfogadta.
Hatályos: 2009. február 1-től

 

 

 

IV.

 

 

 • A szülő(k)/eltartók munkáltatója által kiállított igazolás is, melyen fel kell tüntetni a szülı/eltartó havi nettó jövedelmét;
 • Ha a szülı gyermekgondozási segélyben (gyes), gyermekgondozási díjban (gyed), gyermeknevelési támogatásban (gyet) részesül, akkor az azt megállapító határozat másolata és a folyósítás igazolása (postai szelvény vagy bankkivonat másolata).
 • Amennyiben a hallgató családjában az egy fıre jutó nettó jövedelem 10.000,-Ft alatt van, akkor környezettanulmány leadását kérjük. Ha a környezettanulmány kiadása nem lehetséges a pályázati idın belül, akkor egy igazolást kérünk, hogy a környezettanulmány elkészítésének folyamatát az illetékes Önkormányzat megindította.

 

 

2. Ha a hallgatóval egy háztartásban munkanélküli is él:

 

 • Munkanélküliség esetén a Regionális Munkaügyi Központ által kiállított igazolás, amely tartalmazza, hogy az illetı regisztrált vagy nem regisztrált munkanélküli, mióta nem rendelkezik munkával, valamint a munkanélküli járadék összegét;
 • Ha a szülı háztartásbeli, önkormányzati igazolás szükséges errıl.

 

3. Ha a hallgatóval egy háztartásban nyugdíjas vagy/és rokkantnyugdíjas is él:

 

 • A nyugdíjas igazolvány és egy 3 hónapnál nem régebbi nyugdíjszelvény másolata;
 • Rokkantnyugdíjas személy esetén a fentiek mellé kérjük csatolni a leszázalékolás fokát tartalmazó orvosi szakvéleményt és az APEH által kiállított jövedelemigazolást is. (Ha nem adott be adóbevallást az APEH arról is kiállít igazolást.)


4. Elvált szülık esetében:

 

 

 • A válásról szóló bírósági végzés fénymásolata;
 • A gyermektartás összegét a kifizetést igazoló 3 hónapnál nem régebbi bizonylat másolatával (bankszámlakivonat, postai szelvény) kérjük igazolni. Egyéb esetben az eltartó szülı nyilatkozatát kérjük a gyermektartás összegéről.

 

5. Különélő szülők esetében:

 

 

 • A különélést hivatalos határozattal, vagy mindkét szülı által tett nyilatkozattal kell igazolni, mely a gyermektartás összegét is tartalmazza;


6. Testvérek:

 

 

 • Ha még nem jár iskolába (7 éven aluli), akkor születési anyakönyvi kivonat fénymásolata szükséges;
 • Ha iskolába jár, iskolalátogatási/hallgatói jogviszony igazolás benyújtása szükséges;
 • Amennyiben az egy háztartásban élı testvér dolgozik eltartott testvérként nem vehető figyelembe. Ebben az esetben az ő jövedelmét is igazolni kell (az eltartók jövedelmének igazolásával azonos módon);
 • Az egy háztartásban élı testvér munkanélküliségének igazolása is a fent leírt módon történik.

 

7. Félárva vagy árva hallgatók esetében:

 

A szabályzatot a Szenátus 089/090126V/Sz. sz. Határozatával elfogadta.
Hatályos: 2009. február 1-tıl

 

 

 

V.

 

 

 • Az elhunyt szülı(k) halotti anyakönyvi kivonat(ainak) fénymásolata;
 • A pályázó hallgató és (ha van) testvéreinek árvaellátásáról szóló igazolás (3 hónapnál nem régebbi szelvény másolata és a törzsszámról szóló igazolás, vagy az ellátás folyósításáról a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által kiállított éves kimutatás);
 • Özvegyi nyugdíj összegérıl szóló igazolása (határozat, vagy 3 hónapnál nem régebbi postai utalvány másolata).

 

8. Ha a pályázót nagyszülei tartják el:

 

 • A jövedelem/nyugdíj igazolásán túl szükséges egy hivatalos jegyzı vagy közjegyzı elıtt tett nyilatkozat a szülıktıl, amely tartalmazza, hogy nem a szülık tartják el a hallgatót (és ennek okát), valamint azt, hogy a szülık mivel járulnak hozzá a pályázó megélhetéséhez;

 

9. Ha a pályázó házas:

 

 • A házassági anyakönyvi kivonat fénymásolata;
 • A házastárstól is kérünk APEH-os és munkáltatói jövedelem-igazolást (ld. 1. pont), ha tanuló, ebben az esetben iskolalátogatási igazolást, amennyiben munkanélküli, a Regionális Munkaügyi Központ által kiállított igazolást.

 

10. Ha a pályázó szülı vagy családfenntartó:

 

 

 • A gyermekérıl születési anyakönyvi kivonat fénymásolatát a pályázathoz kell csatolni;
 • Ha a pályázó gyermekgondozási segélyben (gyes, gyermekgondozási díjban (gyed), gyermeknevelési támogatásban (gyet) részesül, akkor az azt megállapító határozat másolata és a folyósítás igazolása (postai szelvény vagy bankkivonat másolata) ;
 • Ha a hallgató a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján ápolási díjra jogosult, akkor tıle kérjük az errıl szóló önkormányzati igazolást, amely tartalmazza az ápolási díj összegét is.


11. Ha a pályázó önfenntartó:

 

 • A szülık (állandó lakhely szerint illetékes) jegyzı vagy közjegyzı elıtt tett nyilatkozata arról, hogy a kérelmezı önfenntartó, valamint arról, hogy milyen formában támogatják vagy nem támogatják az igénylı megélhetését. Ha a szülő megtagadja a nyilatkozattételt, akkor az igénylı nyilatkozik írásban arról, hogy a Hallgatói Követelményrendszerben (TVSZ) foglaltakat ismeri, tudomásul veszi, és a valósággal egyezı adatokat szolgáltat, amikor öneltartóként tünteti fel magát, úgy, hogy a nyilatkozatból megállapítható legyen a szülıi nyilatkozattétel megtagadásának ténye. Az ellenjegyzı igazolja a szülıi (eltartói) nyilatkozattétel megtagadását, és azt, hogy a fentiek szerint az igénylı öneltartónak vallja magát. A nyilatkozat nem lehet 6 hónapnál régebbi;
 • Továbbá a hallgató saját jövedelemrıl szóló hivatalos kimutatás szükséges. APEH által kiállított igazolást kérünk, amennyiben azonban a hallgató nem adott be adóbevallást, vagy 0 Ft-ról szól az igazolása, más módon kell igazolnia megélhetését. Pl. munkáltatói igazolás, ösztöndíj igazolás, önbevallás stb. Hivatalos jövedelemigazolás nélkül a pályázat érvénytelen.


A szabályzatot a Szenátus 089/090126V/Sz. sz. Határozatával elfogadta.
Hatályos: 2009. február 1-tıl

 

 


VI.

 

 

12. Ha a hallgató, vagy vele egy háztartásban fogyatékossággal élı, vagy tartósan beteg családtagja van:

 

 

 • A pályázó, vagy a vele egy háztartásban élı családtag fogyatékosságát az Országos Orvosszakértıi Intézet, vagy a területileg illetékes Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértıi és Rehabilitációs Bizottság, igazolja;
 • A pályázó, vagy a vele egy háztartásban élı családtag tartós betegségét a szakellátást nyújtó intézmény szakorvosa igazolja. (Tartósan beteg „az a tizennyolc évesnél idősebb személy, aki tizennyolcadik –továbbtanulás esetén huszadik –életévének betöltése elıtt munkaképességét legalább 67 %-ban elvesztette, és ez az állapota egy éve tart, vagy elıreláthatólag egy évig fennáll.” (51/1990 (III.21.) MT rendelet 4. § b));
 • Rendszeres orvosi/gyógyszeres kezelést orvos igazolja.


13. A hallgató hátrányos helyzető,

 

 

 • Ha középiskolai tanulmányai során a jegyzı védelembe vett, akkor errıl szükséges a jegyzı határozata vagy igazolása;
 • Ha rendszeres gyermekvédelmi támogatást kapott, akkor ennek igazolására az önkormányzat által kiállított igazolás vagy határozat szükséges;
 • Ha rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, akkor errıl az önkormányzat által kiállított igazolás vagy határozat szükséges;
 • Ha a gyámhatóság ideiglenes hatállyal intézetbe utalta, gyámhatóság állami nevelésbe vette, gyámhatóság tartós nevelésbe vette, akkor ennek igazolására csatolandó az illetékes gyámhatóság határozata vagy igazolása.


14. A hallgató halmozottan hátrányos helyzető:

 

 • Ha valamely szülı csak az alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, akkor errıl a szülı írásos nyilatkozata szükséges, melyben büntetıjogi felelısségét elismeri.
 • Ha a hallgatót tartós nevelésbe vették, akkor errıl az illetékes hatóság igazolása vagy határozata szükséges.

 

15. A hallgató nagycsaládos:

 

 

 • Ha a pályázónak legalább két eltartott testvére van, illetve legalább három gyermeke, akkor errıl, ha még nem jár iskolába (7 éven aluli), akkor születési anyakönyvi kivonat fénymásolata szükséges, vagy, ha iskolába jár,  iskolalátogatási/hallgatóijogviszony igazolás benyújtása szükséges;
 • Ha eltartóin (eltartóján) kívül legalább két vele egy háztartásban élı személyre igaz, hogy havi jövedelme nem éri el a minimálbér összegét, akkor ennek igazolása APEH, munkanélküli stb. igazolással szükséges;
 • Amennyiben a hallgató legalább két kiskorú gyermeknek a gyámja, errıl az illetékes gyámhatóság határozatai, illetve igazolásai szükségesek.


16. Amennyiben a hallgató gyámsága nagykorúsága miatt megszőnt, be kell nyújtani az errıl szóló gyámhatósági igazolást vagy határozatot.


A szabályzatot a Szenátus 089/090126V/Sz. sz. Határozatával elfogadta.
Hatályos: 2009. február 1-től

 

 

VII.

 


17. A nevelıszülıi díj összegérıl szóló igazolás.


Rendkívüli szociális ösztöndíj
Lehetőség van rendkívüli szociális ösztöndíj kérvényezésére, ha államilag támogatott, nappali tagozaton, alapképzésben vagy felsıfokú szakképzésben folytat tanulmányokat a hallgató és családja szociális helyzetében jelentıs változás történik (pl. valakinek gyermeke születik). A támogatást az események megtörténte után az adott féléven belül kell benyújtani.
Nem jogosult rendkívüli szociális támogatásra az a pályázó, aki rendszeres szociális ösztöndíjban részesül.

 

A rendkívüli szociális támogatás eltérı mértékben nyújtható:


a) Maximálisan 30.000 Ft, amennyiben:
· a hallgatónak gyermeke született (csatolandó a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolata);
· a hallgató házasságot kötött (csatolandó a házassági anyakönyvi kivonat másolata);
· a hallgató lopás, bőncselekmény áldozata lett (csatolandó a Rendırségi Jegyzıkönyv másolata a lopás, bőncselekmény tényérıl).

 

b) Maximálisan 50.000 Ft, amennyiben
· A hallgató eltartója elhalálozott (csatolandó a halotti anyakönyvi kivonat másolata);
· A hallgató eltartója tartósan munkanélkülivé vált /a munkanélküliség legalább 3 hónapja fennáll

 

Letöltés pdf formátumban: Szoc_Oszt_Szab.pdf