1119 Budapest, Mérnök u. 39.

Tel: +36 1 203 0283

Fax: +36 1 883 3636

E-mail: info@gdf.hu

A Gábor Dénes Főiskola minőségpolitikája

 

A Gábor Dénes Főiskola minőségpolitikája

 

Célunk:

 

Szakmailag magas színvonalú, nemzetközileg elismert, széles profilú felsőoktatási intézmény működtetése és fejlesztése, amely a képzés tartalmi színvonala, az oktatási folyamat szervezettsége eredményeként korszerűen képzett, tudásukat a munkaerő-piacon jól hasznosítani tudó szakemberek jelentős számú kibocsátására képes.

 

Céljaink elérése érdekében a főiskola vezetése elkötelezi magát a következő minőségpolitikai irányelvek betartására:

 

 1. Az igen gyorsan változó technikai és gazdasági körülményeknek megfelelően elébe kívánunk menni a munkaerő-piaci igényeknek és az Európai Uniós elvárásoknak.

  Fontos célkitűzésnek tekintjük hallgatóink munkaerő-piaci esélyeinek javítását, a szükséges kompetenciák kialakítását.
   
 2. A képzés hatékonyságának növelése érdekében folyamatosan korszerűsítjük annak személyi és tárgyi feltételeit, megteremtjük az elektronikus oktatás feltételeit és képzési rendszerünkbe való integrálását.
   
 3. Minőségirányítási rendszerünk az oktatás mellett kiterjed a hozzá tartozó szolgáltatások továbbfejlesztésére és működtetésére, az élethosszig tartó tanulás feltételeinek biztosításáért.
   
 4. Oktatóink tudását nem csak a hallgatók képzésében hasznosítjuk, hanem főiskolánk szervezeti kultúrájának fejlesztésére is. Minden egyes munkatársunk napi munkáját a folyamatosan javuló minőség érdekében tett fáradozás, a gyenge pontok felmérése és felismerése, okainak feltárása és megszüntetése határozza meg.

Céljaink elérése érdekében partner– és minőségközpontú intézményi vezetést és működést valósítunk meg.

Intézményünk partnerének tekinti a jelenlegi hallgatókat, továbbá a potenciális hallgatókat, akiket meg kell győzni arról, hogy intézményünket válasszák, az öregdiákokat, a diákokat támogatókat, így a szülőket és a munkáltatókat. A helyi önkormányzati, illetve az oktatás irányítását ellátó felügyeleti és kompetencia ellenőrző intézményeket, szervezeteket, szakmai szövetségeket, az intézményt támogató szervezeteket, alapítványokat, az elhelyezkedésben szerepet játszó munkaadói szervezeteket, cégeket, intézményeket.

 

Célunk elvárásaiknak folyamatos, szervezettebb formában való megismerése, illetve azok intézményi célokká való emelése és megvalósítása. A külső partnerek mellett ugyanilyen fontos a belső partnerekkel, azaz a főiskola tanári karával és a kiszolgáló szervezeti egységekkel a minőségcentrikus partnerkapcsolatok kialakítása, működtetése, erősítése.

 

Főiskolánk felsőszintű vezetése elkötelezett és képes arra, hogy olyan módon irányítsa a folyamatokat és allokálja az erőforrásokat, hogy az oktatás színvonala megfeleljen a partnerek igényeinek. Meghatározta minőségközpontú jövőképét és stratégiáját, így a változások kezelése, menedzselése, a rendelkezésre álló tudás összefogása, a megfelelő infrastruktúra kialakítása és az erőforrások biztosítása adott.

 

 

A főiskola minőségügyi rendszerének jellemzői

 

A Gábor Dénes Főiskola Minőségirányítási Rendszere (MIRE) a Felsőoktatási Törvény, a Magyar Akkreditációs Bizottság előírásai és ajánlásai alapján készült, figyelembe véve a GDF sajátosságait és saját tapasztalatait. A GDF MIRE a főiskola Szervezeti és Működési Szabályzatához kapcsolódva az intézmény minőségirányítási szabályzatát képezi. Az egész intézményre kiterjedően tartalmazza szervezett tevékenységek rendszerét, amely a főiskola szakmai célkitűzéseinek és tényleges működésének megvalósítását célozza. Középpontjában a közvetlen és közvetett partnerek igényeinek magas szintű kielégítése áll.

A MIRE támaszkodik a GDF Informatikai Alkalmazások Intézete és az Informatikai Rendszerek Intézete ISO 9001:2000 szabvány szerint kialakított – de már nem tanúsított - minőségirányítási rendszerére.

 

A Gábor Dénes Főiskola minőségirányítási rendszere az Oktatási Minisztérium által támogatott program keretében, annak ajánlásával, a 3 szintű felsőoktatási minőségirányítási modellnek megfelelően került felépítésre. A modellnek megfelelően a kialakított minőségügyi rendszerünk jellemzői:

 

 1. Partnerközpontú intézményi működés
 2. Minőségközpontú intézményvezetés
 3. Teljes körű minőségirányítás egyes elemeinek megvalósulása

A GDF minőségirányítási rendszerét a folyamatszemléletű megközelítés jellemzi, a szervezeten belül az egymással összefüggő folyamatok rendszerét irányítják.

 

A GDF minőségirányítási rendszerének általános céljai:

 

 • biztosítani az oktatási szolgáltatás minőségre vonatkozó célkitűzéseinek teljesítését,
 • bemutatni a GDF partnereinek, hogy a minőségre vonatkozó igényeket teljesítjük,
 • fejleszteni a minőséget.

A minőségirányítási rendszer működtetése során feladatunk, hogy a GDF minden egyes szervezetében a kettős funkció kialakítását segítsük elő, az operatív működés szabályozását, az innovatív javítást, fejlesztést. A minőségfejlesztés így része a mindennapi működésnek és irányításnak.

 

A minőségirányítási rendszer fő elemeit négy alrendszer alkotja:

 

 • a vezetőség felelőssége,
 • az erőforrások allokálása,
 • az oktatás mint szolgáltatás előállítása,
 • a mérés, elemzés és fejlesztés.

A folyamatos fejlesztés a minőségirányítási rendszer, az oktatási-kutatási folyamatok, termékek fejlesztésére is vonatkozik. A folyamatok fejlesztése részét képezi a folyamatközpontúság megvalósításának és a PDCA elv alkalmazásának.

Az egyes szervezeti egységek minőségcélokat tűznek ki maguknak, amelyek a fejlesztéseket mérhetővé teszik. A GDF minőségfejlesztési programja alapján kívánja elérni a minőségpolitikának megfelelő minőségcélokat.

 

A GDF minőségirányítási rendszerének fejlesztésében nagy jelentőséget tulajdonít az önértékelésnek. Ebben a folyamatban a minőségdíj szerinti önértékelést tekintjük alapelvnek, az EFQM modell felsőoktatásra adaptált változatát felhasználva.

A vezetés számára minőségmutatókat képezünk. Ezek egy része a GDF általános jellemzésére, összehasonlítására képzett általános mutatók másrészt specifikus mutatók.

 

A minőségirányítási rendszer működésének rendszeres értékelésére intézeti szinten az évenkénti vezetői átvizsgálásokon kerül sor. Ennek alapján készül el a cselekvési terv, mely tartalmazza a minőségcélokat, és a fejlesztésekhez szükséges erőforrásokat.

A folyamatok szabályozottak, ezeket a minőségügyi dokumentációs rendszer tartalmazza. A minőségügyi dokumentációs rendszer négyszintű, tartalmazza a folyamatok részletes leírását, szabályozását. A minőségügyi dokumentumok elektronikus formában az intézményi hálózaton keresztül valamennyi dolgozó számára elérhetőek.

 

A Környezeti audit jelentés innen letöltheti!