1119 Budapest, Mérnök u. 39.

Tel: +36 1 203 0283

Fax: +36 1 883 3636

E-mail: info@gdf.hu

Műszaki Menedzser szak

A képesítés megnevezése:
műszaki menedzser (BSc)

 

A szak kreditértéke: 210 kredit

 

Tanterv

Forma Mérete Dátum
Nappali 249 Kbyte 2017.01.23.
Táv 249 Kbyte 2017.01.23.

 

Képzési idő: 7 szemeszter

 

Képzési forma:

  • nappali
  • távoktatási

Műszaki menedzser szak a GDF-enA képzés célja:

A szak képzési célja kettős. Egyrészt célja olyan mérnökök képzése, akik a BSc képzés természettudományos, műszaki, gazdasági, humán, valamint menedzsment ismereti bázisán képesek egy-egy szűkebb szakterületen (pl. logisztika, termelés- és minőségmenedzsment, termék- és marketing menedzsment, az emberi erőforrás menedzselése, a szolgáltatásmenedzsment, környezet- ill. információmenedzsment területén) vezetői feladatokat ellátni. Másrészt a képzés célja a hallgatók felkészítése a továbbtanulásra, a mesterszintű képzésre.
A differenciált szakmai törzsanyagban hangsúlyt kapnak egyrészt az informatikai alkalmazási, másrészt a vállalkozásmenedzsment ismeretek. Mindezek hozzájárulnak ahhoz, hogy a szakon végzettek a különböző műszaki menedzseri teendők ellátása közben magas szinten tudják alkalmazni az informatikát, ugyanakkor felkészítjük a hallgatókat arra is, hogy az informatikai területeken lássanak el menedzseri teendőket.

 

Várható szakirány sávok (specializációk):
kellő számú jelentkező esetén

  • Informatikai alkalmazásmenedzsment sáv: Ebben a sávban a hallgatók az informatikai alkalmazásokhoz szükséges speciális menedzsment ismereteket szerezhetik meg, másfelől mélyebb ismereteket kapnak a vezetést, szervezést segítő szoftverekről, módszerekből. Az ezen a sávon végző hallgatók informatikai vállalkozások-informatikai alkalmazások szervezésében, menedzselésében játszanak fontos szerepet.

  • Vállalkozásmenedzsment sáv: A sávot választók informatikai ismereteiket egyrészt az üzleti folyamatokhoz kapcsolódó, másrészt szakterületi specifikus menedzser ismeretekkel bővíthetik ki. Mindezek alkalmassá teszik a végzett hallgatókat arra, hogy integrált feladatköröket töltsenek be a gazdasági élet különböző területein.

Főbb tárgyak, tantárgyi blokkok:

  • Természettudományi (matematika, biológia, fizika, kémia) és informatikai alapismeretek

  • Gazdasági és humán ismeretek (mikro- és makroökonómia, vállalatgazdaságtan, számviteli alapok, üzleti etika, gazdaságpszichológia, filozófia)

  • Szakmai törzsanyag (műszaki szakmai törzsanyag, gazdasági és menedzsment törzsanyag)

  • Differenciált szakmai ismeretek: sávonként változó

Mesterképzésre való felkészítés:
Minden hallgató számára kötelező a 7. szemeszterben az elméleti fizika, mint a műszaki egyetemi MSc-re alapvetően fontos tantárgy. Azon hallgatók részére, akik a mesterszinten szándékoznak továbbtanulni, az MSc szintű mérnök informatikus programok ismeretében az 5. szemesztertől kezdve az MSc-re felkészítő speciális szemináriumokat hirdetünk meg, amelyek a matematika és az elméleti informatika területén adnak mélyebb ismereteket.
Ezek mellett a hallgatók felvehetnek a szabadon választható tantárgyak keretében a tervbe vett mesterképzést meghirdető egyetemen, illetve egyetemeken is szaktárgyakat, amelyeket a megfelelő kredit értékkel a képzésbe beleszámítunk. Ezzel folyamatos átmenetet biztosítunk a mesterképzés felé. További lehetőségeket biztosítunk azzal, hogy a végzős hallgatóknak a velünk együttműködő oktatási és kutatási intézményekben is lehetővé tesszük a szakdolgozat elkészítését, ahol érdeklődő diákjaink közvetlen kapcsolatba kerülhetnek az aktuális kutatási témákkal.

 

Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek:

A műszaki menedzser BSc szintű szak a természet-tudomány, a műszaki tudományok, és a gazdaságtudomány területéről integrált ismeretek nyújtásán túl menedzseri szemléletet formál, és mindazon kompetenciákat kialakítja, amelyek alapvető szükségletként merülnek fel jelenleg is a hazai és az uniós piacok bármely ágazatában tevékenykedő szereplők körében.
A magas színvonalú - ugyanakkor gyakorlatorientált - műszaki-gazdasági és menedzsment ismereteket adó képzésnek az informatikával való közvetlen összekapcsolása alkalmassá teszi végzett hallgatóinkat a különböző típusú és méretű vállalkozások irányítására, a vezetésben érdemi közreműködésre, a gazdasági folyamatok racionalizálására.
A végzettek iránt nagy a kereslet ipari, kereskedelmi, egészségügyi, közlekedési államigazgatási területeken, ahol szükség van magas szintű informatikai alapokon nyugvó menedzsment feladatok ellátására