1119 Budapest, Mérnök u. 39.

Tel: +36 1 203 0283

Fax: +36 1 883 3636

E-mail: info@gdf.hu

Erasmus+ mobilitás

 

ERASMUS+ program
 
 
KÜLFÖLDI PARTNERINTÉZMÉNYEINK
 
 
HALLGATÓI MOBILITÁS
 

Tanulmányi célú mobilitás

 

mobilitás célja:

Célja, hogy lehetővé tegye oktatási, nyelvi és kulturális tapasztalatok megszerzését egy másik programországbeli felsőoktatási intézményben, mellyel a Gábor Dénes Főiskolának kétoldalú szerződése van. A tanulmányi célú mobilitásnak elő kell segítenie a hallgató tanulmányi előmenetelét és személyes képességeinek fejlesztését.

 

A pályázásra jogosultak köre: Gábor Dénes Főiskola  beiratkozott hallgatói

Pályázható intézmények: a Gábor Dénes Főiskola Erasmus partnerintézményei

Támogatható tevékenységek:

 • felsőoktatási hallgatók tanulmányi célú mobilitása (hossza 3-12 hónap);
 • tanulmányok és szakmai gyakorlat kombinációja (hossza 3-12 hónap);

 

Szakmai gyakorlat

 

mobilitás célja:

A gyakorlat egy másik programországban található vállalkozásnál, szervezetnél eltöltött időszak. Célja, hogy segítséget nyújtson a közösségi munkaerőpiacon szükséges készségek elsajátításához és a fogadó ország gazdasági és társadalmi kultúrájának a megértéséhez. A fogadó vállalkozás a munkaerőpiacon vagy az oktatás, képzés vagy az ifjúság területén aktív privát vagy közintézmény lehet, Nemzeti Irodák és EU-szervek kivételével.

A pályázásra jogosultak köre: Gábor Dénes Főiskola  beiratkozott hallgatói

A programban részt vevő országok:

Az alábbi országokba lehet szakmai gyakorlatra jelentkezni:

Az Európai Unió tagállamai (Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxembourg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Szlovákia, Szlovénia, Svédország)

Nem EU tagállamként a programban szintén részt vesz: Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Izland, Liechtenstein, Norvégia, Törökország

 

Támogatható tevékenységek

 • felsőoktatási hallgatók szakmai gyakorlati mobilitása (2-12 hónap);
 • tanulmányok és szakmai gyakorlat kombinációja (hossza 3-12 hónap);

Szakmai gyakorlat adatbázisok és hiredések

 

Pályázati feltételek:

 • A hallgató magyar állampolgár, vagy oklevélszerzésre irányuló tanulmányokat folytat az intézményben.
 • Kiutazás legkorábban a felsőoktatási tanulmányok második évében.
 • A hallgató nyelvi kompetenciáinak ellenőrzése megtörténik az Európai Bizottság által elvárt módon (on-line felmérés a kiválasztás után, illetve a hazaérkezés után).
 • A tanulmányi időszak kombinálható szakmai gyakorlattal. Az egyetlen időszak azt jelenti, hogy a szakmai gyakorlatnak ugyanazon fogadó felsőoktatási intézmény felügyelete alatt kell lezajlania, mint ahol a diák a tanulmányait végzi; a két tevékenységnek egymást követően kell lezajlania. A „kombinált időszakra” vonatkozó támogatási összegek megegyeznek a tanulmányi időszakra vonatkozó rátákkal.
 • A frissen diplomát szerzett hallgatók is részt vehetnek szakmai gyakorlaton a végzésük utáni évben is (ebben az esetben a pályázatot már a végzésük évében kell benyújtaniuk)..
 • Szakmai gyakorlatra akár már a felsőoktatási tanulmányok első évében is lehet utazni.
 • Egy képzési ciklusban maximum 12 hónap összesített mobilitási időtartam (akkor is, ha zero grant mobilitás).
 • A külföldi tanulmányok megkezdése előtt egy tartalmilag egyeztetett, írásbeli Tanulmányi Szerződés megkötése. A mobilitás alatt végzett tevékenységnek illeszkednie kell a hallgató képzési tervébe.
 • A tanulmányi időszak végén a külföldi fogadóintézménynek igazolást kell kiadnia az elvégzett tanulmányi programról és eredményekről.
 • A küldő intézmény kötelessége a tanulmányi szerződésben vállalt, teljesített és igazolt tevékenységek teljes elfogadása.
 • A hallgatók a külföldön töltött időszak folyamán is jogosultak az anyaintézményüknél kapott tanulmányi ösztöndíjra vagy egyéb hitel folyósítására.
 
Kreditbeszámítás
 
A külföldi tanulmányokat a partnerintézményben letett vizsgák, megszerzett kreditek alapján a Gábor Dénes Főiskola az itthoni előmenetelbe beszámítja.

A hallgató a visszaérkezését követően, a következő félévre való beiratkozáskor, a szemeszter kezdetét követő 1 hónapon belül kérheti a külföldi felsőoktatási intézményben teljesített tantárgy elismerését. A kérelmeket formanyomtatványon, a Hallgatói Információs és Szolgáltató Központon keresztül kell eljuttatni a Kreditátviteli Bizottsághoz. 15 napon belül elbírálják és 30 napon belül bejegyzésre kerül a törzskönyvben. A Kreditátviteli Bizottság döntéséről a Tanulmányi Hivatal írásban értesíti a hallgatót.

A tantárgy egy másikkal helyettesíthető, ha legalább 75%-ban megfelel a helyettesített tantárgy programjával, és kreditpontjai nem kisebbek. Nem megfeleltethető tárgyakat fakultatív tárgyként lehet beszámítani.

 
 
A pályázathoz mellékelni szükséges:
 
 • a kitöltött pályázati adatlapot, 
 • szakmai önéletrajzot magyarul és angolul* (Europass formátum ajánlott, de nem kötelező), 
 • rövid – 1 gépelt oldalnál nem hosszabb – angol* nyelven írt motivációs levelet, 
 • az utolsó két lezárt félév eredményei – Neptunból kinyomtatva, 
 • ha van, állami nyelvvizsga bizonyítvány(ok) másolatát**,  
 • évhalasztók esetén az erről szóló engedélyt, 
 • megjelent, illetve közlésre elfogadott tudományos közlemények, konferenciákon tartott előadások, kiállított poszterek, TDK dolgozatok listáját és eredményeit (helyezések, dicséretek, díjak, stb.), 
 • a rendszeres szakmai-, közösségi-, kulturális-, sporttevékenységről szóló igazolást. 
*ha Németországba jelentkezik, németül is beadhatja
**nyelvvizsga megléte nem feltétele a jelentkezésnek, de megfelelő nyelvtudással kell rendelkezni
 
 
AZ ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI
 
A Gábor Dénes Főiskola célja, hogy külföldi tanulmányútra a legtehetségesebb, kiváló képességű hallgatók utazhassanak, így a tanulmányi eredmény, a tudományos-, szakmai- és közösségi tevékenység és a megfelelő nyelvtudás meghatározó az ösztöndíjasok kiválasztásakor.
A benyújtott pályázatok alapján az arra érdemesnek tartott hallgatók angol, illetve német nyelvű elbeszélgetésen vesznek részt. 
A kiutazók személyéről a főiskola ERASMUS Bizottsága dönt. A pályázat eredményéről a jelentkezők írásban kapnak értesítést. A főiskola az ösztöndíjat elnyert hallgatókkal támogatási szerződést köt.
 
 
AZ ÖSZTÖNDÍJ
 

A támogatás a következő költségtípusokból tevődik össze:

 

 • Hallgatói ösztöndíj mértéke:

 

 

 

Tanulmányi célú mobilitás

Szakmai gyakorlat

2016/2017

2016/2017

Magas megélhetési költségű célországok
(Ausztria, Dánia, Finnország, Franciaország, Írország, Liechtenstein, Nagy-Britannia, Norvégia, Olaszország, Svédország)

500 €

600 €

Közepes megélhetési költségű célországok
(Belgium, Ciprus, Csehország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Izland, Luxemburg, Németország, Portugália, Spanyolország, Szlovénia, Törökország)

450 €

550 €

Alacsonyabb megélhetési költségű célországok
(Bulgária, Észtország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Málta, Románia, Szlovákia)

400 €

500 €

 

 • Fogyatékossággal élő, vagy tartósan beteg Erasmus+ hallgatók kiegészítő támogatásra pályázhatnak. Részletes felhívás, pályázati űrlap
 • Nyelvi felkészítés támogatása: az Európai Bizottság online felkészítő rendszerével támogatott (angol, német, francia, olasz és spanyol) nyelveken kívüli nyelvi felkészítés esetében lehetséges a szervezési támogatásból
 • Szociális támogatás: Az Erasmus+ program keretében a Gábor Dénes Főiskola és a Tempus Közalapítvány a szociálisan hátrányos helyzetű Erasmus+ hallgatók számára havi 100 euró többlettámogatást kíván nyújtani a havi Erasmus + alapösztöndíjon felül. A szociális alapú kiegészítő támogatást csak külföldi résztanulmányok esetében lehetséges megkapni. A szociális alapú kiegészítő támogatás igényléséhez a benyújtott hallgatói pályázat kiegészítő mellékleteként az igénybejelentő Excel fájlt kell kitölteni. Részletes felhívás
 
PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA
 
A pályázati adatlap innen letölthető
 
A pályázatot papíron és e-mailben a Nemzetközi és Pályázati Központba, Geszti Zsófia részére kell benyújtani.
 
1119 Budapest, Mérnök u. 39. 117. szoba
 
A tanulmányi mobilitási célú pályázat benyújtási határideje (a 2017/18-as tanév őszi és tavaszi szemeszterére egyaránt): 2017. március 20.
Pótjelentkezés a tavaszi szemeszterre: 2017. október 10.
 
Szakmai gyakorlati célú pályázatok benyújtása folyamatos a támogatási keret kimerüléséig.
 
 
OKTATÓI ÉS SZEMÉLYZETI MOBILITÁS
 

Oktatási célú mobilitás

mobilitás célja

 • felsőoktatási intézmények oktatóinak külföldi partnerintézményben végzett oktatás célú mobilitása illetve külföldi vállalkozás szakértőjének magyarországi felsőoktatási intézményben végzett oktatás célú mobilitása
 • azon hallgatók számára is elérhetővé tenni azt a tudást és tapasztalatot, amit egy másik európai egyetem oktatója nyújthat, akik nem tudnak részt venni a hallgatói mobilitásban
 • a szakértelem és tapasztalat cseréje, bővítése
 • a képzési programok kínálatának és tartalmának gazdagítása

A pályázásra jogosultak köre

 • Erasmus Charter for Higher Education tanúsítvánnyal rendelkező felsőoktatási intézmény oktatói
 • Bármilyen külföldi a munkaerőpiacon vagy az oktatás, képzés vagy ifjúság területén aktív privát vagy közintézmény.

Támogatható tevékenységek

 • felsőoktatási munkatársak oktatási célú mobilitása (2-60 nap utazás nélkül)
 • külföldi vállalkozás dolgozójának oktatási célú fogadása (2-60 nap utazás nélkül)

Pályázati feltételek

 • A fogadó intézmény minden esetben ECHE tanúsítvánnyal rendelkező felsőoktatási intézmény.
 • A küldő intézmény lehet egy ECHE tanúsítvánnyal rendelkező felsőoktatási intézmény vagy bármilyen külföldi „vállalkozás” (a munkaerőpiacon vagy az oktatás, képzés vagy az ifjúság területén aktív privát vagy közintézmény).
 • Oktatott órák száma: legalább 8 óra hetente, de az 1 hétnél rövidebb időszakokra is legalább 8 óra.
 • Helyszín: nem lehet a küldő intézmény országa és a lakóhely szerinti ország sem.
 • Az oktató a pályázatában benyújtott, az érintett felek által jóváhagyott és aláírásukkal elfogadott egyéni munkaprogramot követi.

 

Felsőoktatási munkatársak képzési célú mobilitása

mobilitás célja

 • Oktatók, adminisztratív és más nem oktató munkatársak külföldi programországbeli partnernél (felsőoktatási intézménynél vagy vállalkozásnál) végzett mobilitása tudástranszfer, vagy készségek fejlesztése céljából (szemináriumok, kurzusok, gyakorlati periódus, átirányítás stb.).

A pályázásra jogosultak köre

 • Erasmus Charter for Higher Education tanúsítvánnyal rendelkező felsőoktatási intézmények munkatársai

Támogatható tevékenységek

 • felsőoktatási munkatársak képzési célú mobilitása (2-60 nap utazás nélkül)

Pályázati feltételek

 • A küldő intézmény minden esetben ECHE tanúsítvánnyal rendelkező felsőoktatási intézmény.
 • A küldő intézmény lehet egy ECHE tanúsítvánnyal  rendelkező felsőoktatási intézmény vagy bármilyen külföldi „vállalkozás” (a munkaerőpiacon vagy az oktatás, képzés vagy az ifjúság területén aktív privát vagy közintézmény).
 • Konferencia részvétel nem támogatható!
 • Helyszín: nem lehet a küldő intézmény országa és a lakóhely szerinti ország sem.
 • A munkatárs a pályázatában benyújtott, az érintett felek által jóváhagyott és aláírásukkal elfogadott egyéni munkaprogramot követi.

 

A támogatás mértéke

 

Fogadó ország

1.-14. nap

15.-60. nap

Dánia, Írország, Hollandia, Svédország, Egyesült Királyság

112 € / nap

78 € / nap

Belgium, Bulgária, Csehország, Görögország, Franciaország, Olaszország, Ciprus, Luxemburg, Magyarország, Ausztria, Lengyelország, Románia, Finnország, Izland, Liechtenstein, Norvégia, Svájc, Törökország

98 € / nap

69 € / nap

Németország, Spanyolország, Lettország, Málta, Portugália, Szlovákia, Macedónia

84 € / nap

59 € / nap

Észtország, Horvátország, Litvánia, Szlovénia

70 € / nap

49 € / nap

 

Utazási támogatás távolság alapján:

 

100 – 499 km

180 €

500 – 1 999 km

275 €

2 000 – 2 999 km

360 €

3 000 – 3 999 km

530 €

4 000 – 7 999 km

820 €

8 000 – 19 999 km

1100 €

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Pályázati adatlap oktatói mobilitásra
Oktatói munkaterv
Pályázati adatlap személyzeti mobilitásra
 
 • Fogyatékossággal élő, vagy tartósan beteg résztvevők kiegészítő támogatásra pályázhatnak. Részletes felhívás, pályázati űrlap

Az ERASMUS+ mobilitási program általános prioritásai

Az oktatás és képzés területén az alábbi prioritások kerültek meghatározásra:

 • Készségek és kulcskompetenciák, mint a vállalkozókészség, digitális kompetenciák és többnyelvűség, továbbá újszerű és tanulóközpontú pedagógiai módszerek fejlesztése;
 • Az információs és kommunikációs technológiák (IKT) használatának elősegítése az oktatásban, többek között nyitott oktatási segédanyagokhoz való hozzáférés, IKT-alapú tanítás és a digitális tartalmak felhasználói és előállítói jogainak és kötelezettségének átláthatósága révén;
 • Készségek és végzettségek átláthatóságának és elismerésének javítása;
 • Az oktatás és képzés illetve a készségek fejlesztése területén a beruházások és pénzügyi támogatások illeszkedésének elősegítése, valamint az oktatásba és képzésbe történő hatékony és fenntartható beruházások európai és nemzeti szinten történő megvitatásának ösztönzése az érintettek bevonásával.
 
További információ:
 
Nemzetközi és Pályázati Központ
 
Geszti Zsófia
Nemzetközi koordinátor 
206-2010
 

Az Erasmus+ program magyarországi kezelője: Tempus Közalapítvány

 
Erasmus programnyilatkozat 2014-2020.
 
Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020